I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een internetgebruiker (hierna de “gebruiker” genoemd).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

 

a. Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

Flos Meldert Vzw bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

Flos Meldert Vzw kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Flos Meldert Vzw  niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Flos Meldert Vzw is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn. 

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Flos Meldert Vzw  en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Flos Meldert Vzw  heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de Flos Meldert Vzw of Flos Meldert Vzw  heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Flos Meldert Vzw , is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als ‘royalty-vrij’ op het Platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Flos Meldert Vzw haar maatschappelijke zetel heeft.

Flos Meldert Vzw behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Flos Meldert Vzw zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Flos Meldert Vzw behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Flos Meldert Vzw niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna “Klant” wordt genoemd).

De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.

Flos Meldert Vzw  behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv. via foto’s) hebben geen contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

b. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt uitgevoerd.

Een terugbetaling kan aangevraagd worden via info@flos.be. De organisatie beoordeeld te aanvraag en koppelt terug naar de klant binnen de 14werkende dagen.

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

III. Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: 20 maart 2024

Deze Privacyverklaring beschrijft onze beleidslijnen en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie wanneer u de Dienst gebruikt, en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

De woorden waarvan de eerste letter is gekapitaliseerd hebben betekenissen die zijn gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.

Affiliate betekent een entiteit die controleert, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij “controle” betekent dat er 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten in handen zijn die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van directeuren of andere beheersautoriteit.

Bedrijf (verwezen als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze Overeenkomst) verwijst naar Flos Meldert Vzw.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of elk ander apparaat worden geplaatst, met daarin de details van uw browsegeschiedenis op die website, naast de vele andere toepassingen.

Land verwijst naar: België

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Dienst verwijst naar de Website.

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde partijen of personen in dienst van het Bedrijf om de Dienst te vergemakkelijken, de Dienst namens het Bedrijf te leveren, diensten uit te voeren die verband houden met de Dienst of het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Dienst wordt gebruikt.

Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Website verwijst naar Flos Meldert Vzw, toegankelijk via flos.be

U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Dienst, of het bedrijf of andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Dienst, indien van toepassing.

Soorten verzamelde gegevens

Bij het gebruik van onze Dienst kunnen wij u vragen om bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan onder meer omvatten:

E-mailadres

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Dienst via een mobiel apparaat, kunnen wij bepaalde informatie automatisch verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, uw unieke mobiele apparaat-ID, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die uw browser telkens wanneer u onze Dienst bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Dienst via een mobiel apparaat, verzendt.

Wij gebruiken Cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte trackingtechnologieën zijn onder meer beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden, en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen omvatten:

Cookies of Browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser instrueren om alle Cookies te weigeren of aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als u echter geen Cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze Dienst niet gebruiken. Tenzij u uw browserinstelling zo heeft aangepast dat het Cookies zal weigeren, kan onze Dienst Cookies gebruiken. Web Beacons. Bepaalde gedeelten van onze Dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als web beacons (ook wel clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs genoemd) die het Bedrijf in staat stellen bijvoorbeeld gebruikers te tellen die die pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend, en voor andere gerelateerde website-statistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaald gedeelte en het controleren van de integriteit van het systeem en de server). Cookies kunnen “Persistent” of “Sessie” Cookies zijn. Persistent Cookies blijven op uw persoonlijke computer of mobiele apparaat staan ​​wanneer u offline gaat, terwijl Sessie Cookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. U kunt meer te weten komen over cookies op de TermsFeed-website.

Wij gebruiken zowel Sessie- als Persistent Cookies voor de onderstaande doeleinden:

Noodzakelijke / Essentiële Cookies

Type: Sessie Cookies

Beheerd door: Wij

Doel: Deze Cookies zijn essentieel om u diensten te bieden die beschikbaar zijn via de Website en om u in staat te stellen sommige van de functies te gebruiken. Ze helpen bij het authenticeren van gebruikers en het voorkomen van frauduleus gebruik van gebruikersaccounts. Zonder deze Cookies kunnen de diensten die u heeft gevraagd niet worden geleverd, en we gebruiken deze Cookies alleen om u die diensten te bieden.

Cookiesbeleid / Kennisgeving Acceptatie van Cookies

Type: Persistent Cookies

Beheerd door: Wij

Doel: Deze Cookies identificeren of gebruikers het gebruik van Cookies op de Website hebben geaccepteerd.

Functionaliteitscookies

Type: Persistent Cookies

Beheerd door: Wij

Doel: Deze Cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw aanmeldingsgegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze Cookies is om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat u telkens wanneer u de Website gebruikt uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u onze Cookies Policy of het Cookies-gedeelte van ons Privacybeleid bezoeken.

Het Bedrijf zal uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang dat nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken in de mate dat dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetten), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels te handhaven.

Het Bedrijf zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analytische doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens gedurende langere periodes te bewaren.

Uw informatie, inclusief persoonsgegevens, wordt verwerkt op de operationele kantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking betrokken zijn zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan — en onderhouden kan worden op — computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw verstrekking van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw akkoord met die overdracht.

Het Bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Privacybeleid, en geen enkele overdracht van uw persoonsgegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld te verwijderen of te verzoeken dat wij helpen bij het verwijderen ervan.

Onze Dienst kan u de mogelijkheid bieden bepaalde informatie over u te verwijderen vanuit de Dienst.

U kunt uw informatie op elk moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op uw Account, als u er een heeft, en de accountinstellingen te bezoeken waarmee u uw persoonlijke informatie kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot, correctie van, of verwijdering van alle persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt.

Let op, echter, dat we mogelijk bepaalde informatie moeten bewaren wanneer we een wettelijke verplichting of wettelijke basis hebben om dit te doen.

In bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken als dit wettelijk vereist is of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Het Bedrijf kan uw persoonsgegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om te:

Voldoen aan een wettelijke verplichting De rechten of eigendom van het Bedrijf beschermen en verdedigen Mogelijke misstanden in verband met de Dienst voorkomen of onderzoeken De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek beschermen Zich beschermen tegen juridische aansprakelijkheid Beveiliging van uw persoonsgegevens De beveiliging van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we streven naar het gebruik van commercieel aanvaardbare middelen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute beveiliging niet garanderen.

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de website van die derde partij geleid. Wij adviseren u ten zeerste om het Privacybeleid van elke website die u bezoekt te bekijken.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites van derden of diensten.

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u op de hoogte stellen via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Dienst, voordat de wijziging van kracht wordt, en de “Laatst bijgewerkt” datum bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid periodiek te bekijken op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: Per e-mail: info@flos.be

Adres
Kapittelstraat
9310 Aalst
Vlaams Gewest
BE 0669.742.933

Contact
e-mail: info@flos.be